WARUNKI GWARANCJI SYSTEMU GASZENIA

Oferowane przez nas Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe (SUG-A) FirePro objęte są 36 miesięczną gwarancją od daty zakupu.

1. Nuuxe Radioton Sp. z o.o. gwarantuje Nabywcy jakość SYSTEMU GASZENIA, składającego się z generatorów aerozolu gaśniczego, centralki gaśniczej oraz systemu sygnalizacyjno-sterującego  generatorami, dostarczonego i zainstalowanego przez  Nuuxe Radioton Sp. z o.o.

 

2. Okres gwarancji, o ile nie został określony w umowie, wynosi 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego SYSTEMU GASZENIA, chyba że inny termin został uzgodniony w umowie. Wady ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

 

3. Gwarancja obejmuje wady o charakterze materiałowym, montażowym i fabrycznym.

 

4. Gwarancją nie są objęte:

a. przypadki użycia (rozładowania) generatorów gaśniczych po ich oddaniu do użytku w związku z zakończeniem robót instalacyjnych, bez względu na przyczynę i okoliczności użycia (rozładowania),

b. wady lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem generatorów aerozolu gaśniczego,

c. wady lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub konserwowaniem SYSTEMU GASZENIA,

d. wady lub uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności trzęsieniem ziemi, powodzią, uderzeniem pioruna bądź innymi klęskami żywiołowymi, działaniami wojennymi, zamachami terrorystycznymi, a także zanieczyszczeniem środowiska oraz nieregularnymi dostawami prądu,

e. mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady.

 

5. Nuuxe Radioton Sp. z o.o. jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu GWARANCJI w przypadku:

a. nieprzeprowadzenia w terminie określonym przepisami prawa okresowego przeglądu technicznego i konserwacji  systemu gaszenia;

b. dokonywania przeglądów okresowych, napraw lub przeróbek, wprowadzania zmian konstrukcyjnych systemu gaszenia przez podmioty nieupoważnione przez Nuuxe Radioton Sp. z o.o.;

c. używania systemu gaszenia niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami Nuuxe Radioton Sp. z o.o.;

d. montażu w systemie gaszenia elementów innych niż dostarczone przez Nuuxe Radioton Sp. z o.o. lub upoważnione przez nią podmioty.

 

6. Wady winny być zgłaszane przez Nabywcę w terminie do 3 dni roboczych od ich wykrycia, pisemnie na adres:

NUUXE RADIOTON Sp. z o.o.

ul. Olszańska 5H ,

31-513 Kraków

lub mailowo na adres: gaszenie@nuuxe.com.

Zgłoszenie powinno zawierać opis zgłaszanej wady, okoliczności jej wykrycia, oraz treść ewentualnych komunikatów zgłaszanych przez centralkę.

 

7. Nuuxe Radioton Sp. z o.o obowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, a w razie uznania jej za zasadną – do jej usunięcia w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych. Jeżeli stwierdzona zostanie konieczność  przeprowadzenie ekspertyzy w celu dokonania oceny technicznej elementów systemu gaśniczego, których dotyczy zgłoszenie wady, usunięcie wady nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od dnia rozpatrzenia i uznania reklamacji. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji zostaje wydłużony o czas naprawy.

 

8. Usunięcie wad następuje według decyzji Nuuxe Radioton Sp. z o.o. – poprzez naprawę lub wymianę na nowe wadliwych elementów systemu gaśniczego.

 

9. Elementy systemu gaśniczego zastąpione innymi przez Nuuxe Radioton Sp. z o.o. w związku z realizacją gwarancji stają się własnością Nuuxe Radioton Sp. z o.o.

 

10. Wyłączną podstawą odpowiedzialności Nuuxe Radioton Sp. z o.o. z tytułu wad SYSTEMU GASZENIA jest niniejsza gwarancja. Stosowanie przepisów o rękojmi jest wyłączone.

FirePro logo

Technologia FirePro

już od ponad 15 lat:

 

Projektujemy
Wykonujemy
Serwisujemy

 

systemy gaszenia w oparciu o stałe urządzenia gaśnicze aerozolowe z zastosowaniem środka aerozolotwórczego FPC jako kluczowego czynnika gaśniczego.

 

Dostarczyliśmy setki generatorów i instalacji dla naszych Klientów.

Dowiedź się więcej o technologii FirePro