Powrót

Ustawa o F-gazach

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe

Ustawa o F-gazach

Stałe Urządzenia Gaśnicze - Regulacje Unijne i Ustawa o F-GazachW 2015 r. weszła w życie ustawa o F-gazach [1]. Zgodnie z nią wykorzystanie gazów z grupy HFC (np. FE-36, FM-200) zostało ograniczone, a docelowo będzie całkowicie zabronione. Nakłada ona na użytkownika szereg obowiązków, m.in. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie F-gazów (Zał. I – HFC, PFC i SF6), kontrole, zdobywanie certyfikatów dla przedsiębiorstw i personelu potwierdzone egzaminem. Ponadto w przypadku niestosowania się do jej wymagań, podmiotowi grożą kary administracyjne.

Ustawa odnosi się do gazów z grupy HFC, w tym HFC 236fa (FE-36) czy HFC-227ea (FM-200). Projektowanie instalacji gaszenia w oparciu o te środki powoduje, że za kilka lat po ich wycofaniu należało będzie zdemontować instalację i zutylizować szkodliwy środek gaśniczy, a użytkownik będzie musiał zaprojektować i wykonać SUG w oparciu o inną technologię.


Już dziś Unia Europejska podała kontyngent na 2017 rok dla gazów z grupy HFC na poziomie 56% i będzie on stopniowo co roku obniżany wszystkim importerom „…Przedsiębiorstwa te otrzymają̨ 89 % z 63 % (tj. 56,07 %) ich wartości odniesienia ustalonej zgodnie z pkt 5 jako kontyngent na rok 2018 na podstawie art. 16 ust. 5 oraz załączników V i VI do rozporządzenia [7].


Dodatkowo gaz HFC-236fa (FE-36) posiada największy współczynnik GWP wśród środków gaśniczych wynoszący, aż 9810*.


Ponadto powszechnie wiadomo, że podczas rozładowania gazu HFC-236fa (FE-36) w skutek szybkiego rozkładu termicznego, powstaje fluorowodór HF, jeden z najbardziej szkodliwych związków zarówno dla człowieka, jak i sprzętu elektronicznego. Zjawisko to zostało opisane w literaturze fachowej, co więcej zostało to potwierdzone w badaniach prowadzonych przez niezależne instytuty badawcze i stowarzyszenia pożarników.


SUG Aerozolowe nie podlegają ustawie o F-gazach [1], tym samym są doskonałą alternatywą dla urządzeń wykorzystujących gazy z grupy HFC.


HFC 236fa (FE-36) czy HFC-227ea (FM-200) wymienione są z załączniku nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, str. 1—30).
Podstawa Prawna:

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (UOZON2) - Dz. U. z 2015 r. poz. 881

[2]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2016 r. poz. 88

[3]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony
i przeznaczone do zastosowań krytycznych – Dz. U. z 2016 r. poz. 67

[4]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, str. 1—30).

[5]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 – Dz. U. L 150/2014 r., str. 195, ze zm.

[6]Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. L 318/2014 r., str. 5

[7] Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2018 r. (2017/C 16/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Dowiedz się więcej


http://wszystkooemisjach.pl/227/f-gazy-i-substancje-kontrolowaneSUG Aerozolowe są:
     4 x bardziej wydajne niż Halon 1301
 
     6 x bardziej wydajne niż FM-200


     7,5 x bardziej wydajne niż FE-13
 
     15,5 x bardziej wydajne niż CO2

 
     40 x bardziej wydajne niż:
Argotec,
                                                Argonite,
                                                Inergen